Diensten Inclusieve Ondersteuning

Korte voorstelling

Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) is een ambulante begeleidingsvorm en is erkend voor het begeleiden van 12 cliënten. DIO is een vorm van wonen en leven voor volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking, die het midden houdt tussen het verblijf in een tehuis werkenden en het volledig zelfstandig leven in de maatschappij.

Om hiervoor in aanmerking te komen wordt verwacht dat de cliënt over een goede zelfredzaamheid beschikt, een zeker verantwoordelijkheidsgevoel heeft en op een sociaal aanvaardbaar niveau kan functioneren met de aangeboden begeleiding.

De cliënt moet beschikken over voldoende financiële middelen daar alle woon- en leefkosten door hem gedragen worden.

De cliënt moet tevens beschikken over een goedkeuringsattest van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap om beroep te doen op DIO.

De begeleiding is gratis.

Kerntaken en visie

De kerntaken zijn gelijk aan deze van het tehuis doch er is geen continue aanwezigheid van personeel. Bij dringende problemen kunnen de cliënten terugvallen op de permanentie van Huize Kattebeek.

Cliënten worden verondersteld mits een beperkte begeleiding hun dagelijkse leven zelf te organiseren. Taken van het personeel kunnen zich situeren op:

  • Het begeleiden en sturen van de zelfzorg: o.a. onderhoud woning, persoonlijke hygiëne, helpen bij de bereiding van maaltijden…
  • Budgettoezicht.
  • Het aanleren van de nodige huishoudelijke vaardigheden.
  • Het nastreven van een zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding.
  • Administratieve ondersteuning.
  • Het ondersteunen in het psycho-sociaal welbevinden.

Personeel

De directie staat in voor de algemene werking en leiding.
contactpijl Contacteer ons.
De ortho-agoog coördineert de zorg en ondersteunt de begeleiding.
De begeleiders staan in voor de begeleiding van de cliënten. Afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte aan begeleiding, komt de begeleider 2 à 3 maal per week aan huis volgens de afspraken gemaakt in de begeleidingsovereenkomst.

Samenwerkingsverbanden

Gezien de zeer uiteenlopende individuele ondersteuningsvragen van de cliënten wordt er met heel wat mensen en diensten samengewerkt.