v.z.w Veilige Thuis

Missie

Vzw Veilige Thuis wil werken aan volwaardig burgerschap.

Een persoon met een beperking heeft dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger. Hij/zij moet evenveel kansen krijgen als andere mensen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te hebben.

Het streefdoel is dat de bewoners tevreden zijn met hun bestaan en hun manier van leven. Belangrijk hierbij is dat ze zoveel mogelijk zelf hun leven organiseren rekening houdend met de algemeen menselijke behoeften en de speciale behoeften die het gevolg zijn van hun handicap, op een manier die zo weinig mogelijk afwijkt van de manier waarop andere mensen leven.

Visie en waarden

De begeleiding wordt individueel bepaald, afhankelijk van de hulpvraag of nood aan ondersteuning. Hierbij wordt er naar een juist evenwicht gestreefd tussen zelfstandigheid en ondersteuning, steeds met inspraak en betrokkenheid van de bewoners, om zo te komen tot een vraaggestuurde ondersteuning en zorg op maat.

De dienstverlening is geïnspireerd door:

  • uniciteit van het leven: iedere bewoner is een uniek persoon met een eigen levensverhaal, en eigen waarden
  • respect voor de eigenheid van de bewoner
  • respect voor privacy
  • gelijkwaardigheid
  • eerlijkheid
  • eerbied voor de mogelijkheden en grenzen van de bewoner

 

Objectieven ten aanzien van de doelgroep

Personen met een beperking een woon- en leefaccommodatie aanbieden met logistieke dienstverlening, psychosociale ondersteuning en multidisciplinaire begeleiding.

De kansen op maatschappelijke integratie maximaliseren door een correcte omgang en gelijkwaardige bejegening.

Structuur bieden aan hun bestaan.

Alle middelen aanwenden om de bewoners, in onderling overleg, progressief te ondersteunen in hun capaciteiten en persoonlijke ontplooiing.

Een open en eerlijke communicatie nastreven.

Raad van Bestuur

DECLERCK Ignace, voorzitter
DE BAERE Sophie, ondervoorzitter
LAMBERT Stefaan, secretaris
DE VLIEGER Etienne, schatbewaarder


De vzw Veilige Thuis is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH).