Missie en visie

       Missie en Visie

Missie

Vzw Veilige Thuis wil als kleinschalige zorgaanbieder een warme, veilige en toegankelijke thuis bieden aan meerderjarige personen met een handicap. 

Structuur en continuïteit in de zorg zijn essentiële bouwstenen in onze werking. We willen met een open communicatie efficiënt en toekomstgericht werken om cliënten de regie over hun eigen leven te geven. 

Met een vraag- gestuurde ondersteuning streven we naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven.

Visie

Iedere cliënt is een uniek persoon met een eigen verhaal. We sluiten hierop aan door zorg op maat te bieden.

Een flexibele ondersteuning en continue betrokkenheid zijn noodzakelijk om de cliënt te laten groeien. Het is hierbij waardevol te vertrekken vanuit zijn zelfbepaling. Met inspraak van de cliënt en participatie van het netwerk ontdekken we zijn kunnen en aankunnen. Door zijn wensen, dromen en talenten centraal te stellen maken we zijn leven betekenisvol.

Om dit te verwezenlijken hebben we een dynamisch team dat kan inspelen op de individuele behoeften van de cliënten. We geloven in

de talenten en competenties van elke medewerker. Door het delen van ervaringen, deelname aan vormingen en actieve zelfreflectie komen we tot een respectvolle samenwerking met groeikansen voor iedere medewerker. Alle medewerkers zorgen voor een professionele dienstverlening binnen een zorg-evoluerende samenleving.

Veilige Thuis zet volop in op volwaardig burgerschap in een inclusie maatschappij. We werken hiervoor samen met reguliere diensten en organisaties. We stimuleren contacten met het netwerk, de buurt en zorgen voor de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk.

‘Kortom een geïntegreerde, warme Veilige Thuis’